คณะวิชาช่างกลโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ โดยเปิดสอน 3 แผนกวิชา ได้แก่
1. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3. แผนกวิชาช่างยนต์
 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี สาขางานเครื่องมือกล
 
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น มีรายวิชาดังนี้คือ
ช่างทำลวดลายบนกระจก (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
ช่างประกอบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
ช่างอลูมิเนียมประกอบอาคาร (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
ช่างเชื่อมโลหะทั่วไป (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
     
เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี สาขางานยานยนต์
  2. หลักสูตรระยะสั้น มีรายวิชาดังนี้คือ
ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมเบรครถยนต์ (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างไฟฟ้ารถยนต์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมจักรยานยนต์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)